موضوع: آیین دادرسی مدنی

حکم غیابی

 

اگر در مطالبه وجه چک حکم غیابی صادر شده، دادگاه برای

صادرکننده چک حق واخواهی در نظر گیرد و او از حکم

مطلع شده، تقاضای واخواهی نماید. ابتدا باید از

دادگاه درخواست قبولی واخواهی کند. اگر دادگاه

قرار قبولی واخواهی را صادر کرد، رسیدگی

ادامه میابد. تقاضای صدور قرار قبولی

واخواهی، و خود واخواهی از حکم

غیابی در یک دادخواست

انجام میشود.

بررسی صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق

به ادامه مطلب بروید.

لاک گرفتن خواسته پس از ارجاع دادخواست

به ادامه مطلب بروید

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

به ادامه مطلب بروید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

به ادامه مطلب بروید

قرار تامین خواسته

به ادامه مطلب بروید

آیا می دانید اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

به ادامه مطلب بروید

عدم النفع و یک دادنامه

به ادامه مطلب بروید

نقش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

 

به ادامه مطلب بروید.

نقش شخص ثالث در روند اجرای احکام

به ادامه مطلب بروید.

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

به ادامه مطلب بروید.

مصادیق صحت و سقم اقرار از نگاه قانونگذار

به ادامه مطلب بروید.

گواهى و شهادت

به ادامه مطلب بروید.

شرایط رد دادرس به علت اظهار نظر پیشین (۳)

به ادامه مطلب بروید.

شرایط رد دادرس به علت اظهار نظر پیشین (۲)

به ادامه مطلب بروید.

شرایط رد دادرس به علت اظهار نظر پیشین (۱)

به ادامه مطلب بروید.

شرایط شاهد در اداء شهادت

به ادامه مطلب بروید.

سئوال از شاهد طرف مقابل

به ادامه مطلب بروید.

اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

به ادامه مطلب بروید.

سکوت در قانون

به ادامه مطلب بروید.

دعاوی مالی و غیرمالی

به ادامه مطلب بروید.

توقیف اموال محکوم علیه

به ادامه مطلب بروید.

بررسی اعتبار امر قضاوت شده اسباب حکم

به ادامه مطلب بروید.

بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن

به ادامه مطلب بروید.

اعتبار امر مختوم در امور مدنی

به ادامه مطلب بروید.

(اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی)

به ادامه مطلب بروید.

استرداد دعوی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید .اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم :
مبحث اول : مبانی حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب

به ادامه مطلب بروید.

آسیب شناسی اطاله دادرسی در گفت‌وگوی حمایت با دکتر مهاجری عضو هیات علمی دانشگاه

 

به ادامه مطلب بروید.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا