موضوع: حقوق کار

مشاغل سخت

 

به موجب قانون؛ کار در ندامتگاه ها، حرفه خبرنگاری

و کار در مراکز نگهداری بیماران روانی، جزو

کارهای سخت و زیان آور محسوب شده

و کارکنان شاغل در این مشاغل،

از مزایای مشاغل سخت

و زیان آور استفاده

مینمایند.

بیمه کارگر

 

اگر کارفرما حق بیمه کارگر را نپردازد، کارگر میتواند نسبت به

ادعای سابقه در سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید و

سازمان پس از احراز، مکلف است مراتب بدهی

کارفرما را بابت عدم پرداخت حق بیمه به او

اعلام نماید و پس از دریافت، سابقه

کارگر را ثبت نماید. ضمن آنکه

کارفرما محکوم به پرداخت

جریمه عدم ارسال

لیست نیز

خواهد

شد.

حقوق کار

 دانستنی های حقوق کار

برای دانلود کلیک کنید

بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟

به ادامه مطلب بروید

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا