موضوع: داوری

جزوه داوری بین المللی

جزوه داوری بین المللی

مولف: دکتر محمد جواد عربیان

در ۱۸ صفحه

3

داوری در دعاوی داخلی و بین المللی

به ادامه مطلب بروید.

بررسی حقوقی نهادی که می‌تواند به حل و فصل اختلافات کمک کند، داوری، بدون تشریفات

به ادامه مطلب بروید

نقش داوری در دعاوی خانوادگی

 

به ادامه مطلب بروید.

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

گرد آوری : رضا همت یار

کارشناس ارشد روابط بین الملل

به ادامه مطلب بروید.

داوری زن در اسلام (حقوق زن)

به ادامه مطلب بروید.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا