موضوع: نکات حقوق خانواده

فسخ نکاح

اگر زوج بتواند اثبات کند که همسرش در زمان عقد ازدواج نابینا بوده

است یا به لحاظ جسمی قابلیت روابط زناشویی نداشته است

یا حداقل توان جسمی برای انجام امور زندگی نداشته

است ( زمین گیر باشد) می تواند نکاح

را فسخ نماید.

محکومیت به پرداخت نفقه

اگر مرد محکوم به پرداخت مالی شود مثل مهریه یا نفقه، یکبار صدور

اجراییه کافی است و اگر مرد از اجرای دین خود امتناع کند

لازم نیست اجراییه دیگری صادر شود و عملیات

اجرایی با اخطاریه واحد اجرای احکام به

محکوم علیه (مرد)

ادامه می یابد.

ولایت

 

هر کس می تواند مبادرت به خرید ملک به جای فرزند صغیر خود نماید.

در این صورت باید ولایتا از طرف فرزند خود امضا نماید.

در صورتی که کسی بخواهد به جای دیگری

خرید و فروشی انجام دهد

باید ((وکالتنامه))

داشته باشد.

وعده ازدواج

 

وعده ازدواج به هیچ عنوان رابطه زوجیت ایجاد نمی کند،

و مادام که عقد نکاح جاری نشده هر یکاز طرفین

می توانند از وصلت امتناع نمایند و از طرف

دیگر نمیتواند مطالبه خسارتی بنماید.

یا ممتنع را وادار نماید که حتما

با او ازدواج  کند.

مهریه

اگر مهریه وجه رایج باشد مثل پول نقد،آنگاه برای مطالبه آن زوجه

می تواند به نرخ روز آنرا طلب کند. برای محاسبه به نرخ روز،

شاخص تورم بانک مرکزی در سال وقوع ازدواج و سال

مطالبه آن از سوی زوجه در مقدار مهریه ضرب

میگردد.جدول شاخص سالانه تورم بانک

مرکزی در وبسایت رسمی این

بانک قابل رویت است.

تمکین

تمکین یعنی زن در کنار شوهر خود زندگی نماید و در منزل مشترک

به انجام امور زناشویی اقدام نماید. زنی که در تمکین

شوهر خود میباشد،مستحق نفقه بوده ودر صورت

عدم پرداخت نفقه او ازسوی شوهر،زن میتواند

علیه ایشان اقامه دعوی نموده و حتی

از او به دادسرا شکایت

کیفری کند.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا