موضوع: صوتی

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه ارث، حدود)

۵۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

 

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ارث)

۵۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(اطعمه و اشربه)

۱۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(قصاص، دیات)

۴۹ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه نکاح)بخش دوم

۲۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(نکاح) بخش اول

۴۹ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(غصب، لقطه، احیاءالموت، صید و ذباحه)

۴۲ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(ادامه شرکه، مضاربه، ودیعه، عاریه،

مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه)

۴۸ قسمت

  برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(جعاله، ظهار، ایلاء، لعان, اقرار)

۴۴ قسمت

 برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«تدریس شرح لمعه»

استاد وجدانی

(طلاق و وصیت)

۴۴ قسمت

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«آموزش اصول فقه علامه مظفر»

توسط استاد وجدانی

جلد دوم ۱۲۵ قسمت

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

فایل صوتی

«آموزش اصول فقه علامه مظفر»

توسط استاد وجدانی

جلد اول ۱۴۹ قسمت

برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

 

 طراحی و پشتیبانی: فناوری اطلاعات رسا